سنسور دما و سطح

   کمينه

 

این سنسور درون مخزن تعبیه شده است که عملکرد آن، سنجش میزان دما و  سطح آب موجود در مخزن بصورت اتوماتیک است. این سنسور بصورت مداوم، اطلاعات مخزن را به دستگاه کنترل مرکزی منتقل می نماید.