شير برقي

   کمينه

 

یک عدد شیر یکطرفه، در ابتدای ورودی آب سرد مخزن تعبیه شده است که به دو صورت اتوماتیک و دستی فرمان باز یا بسته شدن آب سرد مخزن را جهت پر شدن و یا تکمیل ظرفیت مخزن اجرا می کند