لوله هاي ونت

   کمينه

جنس این لوله از استینلس استیل می باشد و درون مخزن نصب می گردد.
 این لوله جهت تامین هوای داخل مخزن و در صورت نیاز، خروج هوای اضافی،
خروج بخارات و سرزیر شدن آب داخل مخزن تعبیه شده است
 .