گرمكن پشتيبان

   کمينه

 

این گرمکن به عنوان نیروی کمکی و اطمینان خاطر خریداران محترم، درون مخزن تعبیه شده است تا در صورتی که راندمان دستگاه در هوای بسیار سرد پائین آید بصورت اتوماتیک و دستی وارد مدار شده و دمای آب را به میزان دلخواه مصرف کننده برساند.